Regarding ASCC
Committee
Release Time:02.19.2024

Advisory Committee
Etsujiro Shimemura, Waseda U., Japan
Wook Hyun Kwon, Seoul National U., Korea
Hidenori Kimura, the U. of Tokyo, Japan
Hyungsuck Cho, KAIST, Korea
Yugeng Xi, Shanghai Jiao Tong U., China
Li Chen Fu, Natl. Taiwan U., Taiwan, China
Sangchul Won, Konkuk U., Korea
Tong Heng Lee, National U. of Singapore, Singapore
Takeshi Mizuno, Saitama U., Japan
Keum-Shik Hong, Pusan National U., Korea
Lei Guo, Chinese Acad. of Sciences, China
Ljubo Vlacic, Griffith U., Australia
Shuzhi Sam Ge, National U. of SG, Singapore
 

General Chair
Wei Wang, Dalian U. of Tech., China

 


Organizing Chairs
Ximing Sun, Dalian U. of Tech., China
Yuhu Wu, Dalian U. of Tech., China
Zhixin Liu, Chinese Acad. of Sciences, China
Yonghui Yang, U. of Sci. and Tech. Liaoning, China

 

 

Program Chairs
Shaoyuan Li, Shanghai Jiao Tong U., China 
Jun Zhao, Dalian U. of Tech., China
Yanlong Zhao, Chinese Acad. of Sciences, China


ACA Steering Committee
Mohd Rizal Arshad, U. Malaysia Perlis, Malaysia
Aamer Iqbal Bhatti, Cap. U. of Sci. & Tech., Pakistan
John-John Cabibihan, Qatar U., Qatar
Mehmet Onder Efe, Hacettepe U., Turkey
Taketoshi Kawabe, Kyushu U., Japan
Waree Kongprawechnon, Thammasat U., Thailand
Shiro Masuda, Tokyo Metropolitan U., Japan
Yul Y. Nazaruddin, Inst. Tek. Bandung, Indonesia
PooGyeon Park, Pohang U. Sci. & Tech., Korea 
Li Qiu, U. of Sci. and Tech., Hong Kong, China
Bidyadahar Subudhi, Indian Inst. Tech Goa, Indian
Chu Duc Trinh, Vietnam National U., Vietnam
Liuping Wang, RMIT U., Australia
Wen-June Wang, Natl. Taipei U. Tech, Taiwan, China
Jun Zhao, Dalian U. of Tech., China
Yanlong Zhao, Chinese Acad. of Sciences, China

 

Invited Sessions Chairs
Dong Wang, Dalian U. of Tech., China
Jian Sun, Beijing U. of Tech., China
Taketoshi Kawabe, Kyushu U., Japan
PooGyeon Park, Pohang U. Sci. & Tech., Korea 
Liuping Wang, RMIT U., Australia

 

Registration & Finance Chairs
Quanli Liu, Dalian U. of Tech., China
Hongsheng Qi, Chinese Acad. of Sciences, China


Workshop Committee
Weiguo Xia, Dalian U. of Tech., China
Wenxiao Zhao, Chinese Acad. of Sciences, China


Award Committee
Tao Liu, Dalian U. of Tech., China
Li Qiu, U. of Sci. and Tech., Hong Kong, China 
Qingshan Jia, Tsinghua University, China


General Secretaries
Zheng Lv, Dalian U. of Tech., China
Hyosung Ahn, GIST, Korea
Wenchao Xue, Chinese Acad. of Sciences, China